Có phải chỉ buôn bán hay vận chuyển sừng tê giác mới là vi phạm pháp luật?