Giết hại tê giác để lấy sừng làm thuốc có bao giờ là đúng đắn?